Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Concurs de recrutare inspector asistent, compartiment urbanism în data de 13.08.2018

Primăria orașului Negrești, județul Vaslui, reprezentată de ing. Vasile Voicu - primarul orașului, organizează concurs în data de 13.08.2018, în conformitate cu H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea:

- 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată, de inspector, grad profesional asistent, din Aparatul de specialitate al Primarului orașului Negrești.

pdf DESCARCĂ Rezultat final concurs (248 KB)

pdf DESCARCĂ Anunț recrutare (125 KB)

 Probele concursului:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă;
 3. interviul.

Condiții de desfășurare a concursului:

 1. Proba scrisă va avea loc în data de 13.08.2018, ora 10.00, la sediul instituției.
 2. Interviul se va desfășura la data și ora stabilită de comisia de concurs, după afișrea rezultatelor la proba scrisă.
 3. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a Ill-a, la sediul primăriei orașului Negresti, județul Vaslui, Compartimentul Resurse Umane.

Condiții de participare la concurs:

 1. candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 2. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism, știinte inginerești, constructii civile;
 3. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 1 an;
 4. Cunoștinte operare PC- nivel avansat, în conformitate cu art. 31 alin (4) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • - copia actului de identitate;
 • - formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • - copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • - copia cametului de muncă sau, după caz, sau adeverința care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate- număr pagini;
 • - cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai tâzriu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire ).
 • - adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzatoare;
 • - declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version