Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Concurs recrutare inspector principal, birou contabilitate, 25.10.2018

pdf DESCARCA Anunt Recrutare inspector principal contabilitate 25.10.2018 (338 KB)

Primăria orașului Negrești, județul Vaslui, reprezentată de ing. Vasile Voicu - primarul orașului, organizează concurs în data de 25.10.2018, în conformitate cu H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea:

- 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată, de inspector, grad profesional principal, din Aparatul de specialitate al Primarutui orașului Negresti.

Probele concursului:

 1. selecția dosaretor de înscriere;
 2. proba scrisă;
 3. interviul.

Conditii de desfășurare a concursului:

 1. Proba scrisă va avea loc in data de 25.10.2018, ora 10.00, la sediul institutiei.
 2. lnterviul - se va desfasura la data si ora stabilita de comisia de concurs, dupa afișarea rezultatelor la proba scrisa.
 3. Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicării in Monitorul Oficial, partea a Ill-a, la sediul primariei orașului Negresti, judetul Vaslui, Compartimentul Resurse Umane.

Conditii de participare la concurs:

 1. candidații trebuie sa indeplinească condițile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 18811999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificarile și completarile ulterioare.
 2. Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic, specializarea contabilitate;
 3. Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 5 ani
 4. Cunoștinte operare PC - nivel avansat, in conformitate cu art. 31 alin (4) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcțonarilor publici, modificata și completata de H.G. nr. 1173/2008:

 • solicitare scrisa pentru aprobarea participarii la concurs, adresata primarului;
 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificata;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • copia cametului de munca sau, dupa caz, sau adeverinta care sa ateste vechimea în munca și, dupa caz, în specialitate- numar pagini;
 • cazierul judiciar (acesta poate fi inlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfașurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 •  adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declarația pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfașurat activitați de politie politica.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017-2020 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version